Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDkRL AxDSCHEN STIJL. 457
of het ander het overzigt of het uitvinden der enke-
le voorfehriften bevorderd wordt. Te dien einde
worden ook v.-el de paragrafen met korte in-
houdsaanwijzingen voorzien, die aan den kant der
paragrafen of boven dezelve geplaatst worden.
Dij korte verordeningen zijn de vermelde afdeelin-
gen onnoodig.
§ 855. Het flot moet zich naar den inhoud
der verordenfng fchikken. Daarin wordt of vast-
gefteld, hoe dc bekendmaking derzelve zal plaats
hebben, of de wensch en hoop uitgedrukt, dat
de pligtfchuldigen de gegevene voorfehriften pligt-
matig zullen nakomen; ook wel tevens de ftraf
bepaald, welke den overtreder der wet treffen
zal; of er wordt kortaf met het formulier geëin-
digd: „waarnaar zich ieder te gedragen hebbe."
Wat de overige gebruikelijke vormen betreft, zoo
moet men zich naar het beftaande gebruik rigten.
In de Nederlanden is de vorm zeer eenvoudig:
boven wetten, verordeningen cn andere ftukken
wordt de naam des Konings dan flechts geplaatst,
wanneer zij van hem zeiven voltrokken worden.
Is dit het geval niet, zoo verfchijnen zij zonder
eenige formaliteiten, onder den naam der ambte-
naren, welke dezelve uitvaardigen.
S 856. Publicatien zijn openbare ftuk-
ken , door welke of het geheele publiek of een
gedeelte ^'an hetzelve een berigt ter opvolging
of leering wordt medegedeeld. In het eerfte
Ff 5