Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
4(56 HANDLEIDING tot den
Eerfte hoofdftuk.
Openbare bcroepsvoor dragt.
I. i)<2 minisicriêle of diplomatifche ßijl yoor
buitenlandfche aangelegenheden.
§ 8 rp. De opftellen, buitenlandfche aangele-
genheden betreftende, worden nu eens onder den
naam van het opperhoofd di« ftàats zclven, daii
weder in zijnen naam of op zijnen last vervaar-
digd. in een en ander geval is derzelver eigene
taal deftige ernst, op eenen edelen, waardige^
tooij, in welken gemadgdheid, beleid openlijke
welwillendheid, vriendelijke teregtwijzing cn hei-
lige pligt voor Jiet welzijn cn het regt der vol-
koren doorstralen. Hcji is in deze opftellen ge-
oorloofd dc grenzen des middelbaren fchrijftrants
le overfchrEjden en den hoogeren- te naderen. In
de laatfte tijden vindt men uitftekende voorbeelden
van deze foort, welke met opzigt tot derzelver
zakelijke beknoptheid, diepe ftaatkundige waar-
Iwid en fchoone eenvoudigheid, niet flechts aan
het bedoelde oogmerk volkomen beantwoorden,
maar ook als uhmuntande voorbeelden van taal
cn ftijl ten uiterfte belangrijk zijn (♦)
(*) Om ni»l wijdloopig te worden , ïullcn wÇ v.\B deïe
en Tolgcnde »oorlcn van openbare slukken geene voorbeelden
bijbrengen ; nn.ir »Heen opgave eu aanwijzing doen ran
eenige nitmantcnt^e stukken in elk vak, welke, alk uit nog
nii-l l.iiig v«liiopcne lijdcu OBLleend, gcmakkil^~k door dec
lirkkrjjrcrciiili; knnniïu _ nnjo'.icu wwden.