Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
D E
GEMAAKTE.
23
aan' haar dierbaar IK, en voor niets anders heeft zy
cenig gevoel. Evenwel rangfchikt zy zich onder de
kenners en liefhebbers der fchoone kunften, enfchynt
zy geem veel gevoel en fmaak te bezitten. By voeg-
zame en onvoegzame gelegenheden voert zy plaatfen
uit beroemde dichters aan , om met hare belezenheid
te pralen. En daarby barst zy in de overdrevenfte
loffpraken over die mannen uit. Zy fpeelt ook het
klavier, en zingt — ja, men moet haar zelf gehoord
hebben, als men eenig begrip hebben wil van de
kunst, waaraiee zy zingt, en het zachte en teedere,
het emftige en deftige, weet uit te dmkken.
Heure taal is een mengzel van onzuiver hollandfche
en franfche brokken. Want zy moet immers toonen,
dat zy fransch \erftaat. Zy drukt niets op de gewo-
ne wyze uit, zoo als andere menlchen ; maar zy
wil freeds alles regt fchoon en fierlyk uitdrukken. De
hoogdravendfte fpreekwyzen zyn by haar de liefden.
Ook in de uitfpraak vermoeit zy zich, om zich van
anderen te onderfcheiden, en het zeldzame en zonder-
linge , welk een natuurlyk gebrek by dezen en genen
is, naar te apen. Heden lispt zy, als of zy den mond
niet openen kon, dewyl zy gisteren bemerkt heeft,
dat de beminlyke vrouw van R. lispte, En morgen
zal zy brouwen , om dat zy zo even hoort, dat de
allerlieffte dogter van mevrouw Z ook brouwt. Zoo
neemt zy, over het algemeen, ligtlyk elke manier
van anderen aan, die een gezelfchap behagen , al
was het ook iets, waar door zy zich juist minder be-
niinlyk maakten. "Zy neemt ftrcnglyk elke mode in
acht, al is het ook de ongezoutenfte en onbetaam-
lykfte.
Zulke gekke modevolgers vindt men fomwj-len ook
onder het manvolk. En dezen zyn nog onverdraagly-
ker, daar zulk eene gemaaktheid regtftreeks tegen de
beftemming \'an den nl;\n aandruischt.
B 4
IV.