Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
ßE GEMAAKTE. 19
fte zy zich , met den mg tegen een grooten wand-
fpiegel gekeerd, en met eenen anderen fpiegel in de
hand, zoo, dat zy zich van alle kanten bekykeii kou.
Met een ernllige infpanning begon de l aruiken-fmid
haar kopje met een fierlyk ftel van lokken op te fchik-
ken. Maar o hoe zuur viel dit den armen man! Hoe
dikwyls moest hy zich zyne onhandigheid laten ver-
wyten 1 Hoe dikwyls alles wederom los maken , en
veranderen, eer zy het werk zj'ner handen, met goed-
keming, in den Ipiegel toelachte! Hier ftak een haart-
je uit, daai- viel ecne lok te ver achterwaart, ginds
zat de poeder veel te dik. — Zulke kleenigheden brag-
ten haar in zoo eene kwade luim, dat zy Ibmwylen zelfs
het geheele kunstftuk, na dat het reeds voleindigd
was, onftuimig van een rukte; maar o hoe verge-
noegd betoonde zy zich ook, daai' en tegen, als zy
eindelyk niets meer te berispen vond ! Dan huppelde
zy , al trippelende, voord, om hare garderobe te
halen , en begon zich , van lieverlede , aan te klee-
den , waartoe zy , gelyk als men denken kan, niet
weinig tyds noodig had. Ook onder dit werk gaf zy
den tuekyker, die haar van verre ongemerla waar-
nam , veel ftof tot lagchen. INlet welk eene eigen-
zinnige naauwkeurigheid bragt zy ieder vouwtje in de
behoorlyke order ! Welke drollige gebaren maakte zy
voor den fpiegel, als zy den hr.ed met den wappe-
renden vederbos opzette! Was zy nu in volle ftatie,
dan zag men linten en bloemen, en goud en zil er,
om hijar heen flodderen en fchittei-en. En zy was
daai'op zoo trotsch, als eene pinkllerbloem.
Nog verliet zy den fpiegel riet. Want hv diende
haar als leermeester in de kunst van komplimehtma-
ken , en in het fpel van mienen en gebaren. Vlytig
bezocht zy gezelfchappen. En dan moest altyd, voor-
af, elke beweging van armen en handen, elke hoofd-
buiging , en. elke 'gelaatstrek voor den fpiegel belhi-
deerd worden. Ook hield zy daarvoor alleenfpraken ,
Ba cn