Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
III.
De GEMAAKTE.
TVat gemaakte gek is dat 1 Zegt men vaak van
een mensch , die het goede en pryslyke, dat hy aan
anderen ziet, op eene belachlyke en overdrevene wy-
ze naar aapr. Zulk een fchepfel is in meenig opzigt
juist het tegendeel v^n een ongeflepenen en baldadi-
gen. En evenwel heeft geen verftandig mensch het
geem by zich. Het wil , door eenen verfynden le-
venstrant , en een welgemanierd gedrag, de opmerk-
zaamheid van anderen op zich vestigen , maar wordt
intusfchen door zyne gemaaktheid potfierlyk , belach-
lyk, en dikwj'ls onverdraaglyk. Een innig verlangen,
om te behagen, is de dryfveer van zulk eene ge-
maaktheid. En even daarom vindt men zulke gekjes
of gekkinnetjes wel het meeste onder de teedere fek-
fe, aangezien deze fterker door zulk een verlangen
beheerscht wordt, dan het manlyk geflacht
Kleeding en opfchik zyn de gewigtigfl:e voorwer-
pen , waaraan de gemaakten alle zorg befl:eden. In-
tusfchen beminnen zy in hunne dragt, geenszins de
edele eenvoudigheid , van een pronkloos optooifel ,
welks waarde voomaamlyk in zindlykheid, en fmaak-
volle zamenvoeging der e:ikele deelen tot een goed
geheel, beftaat. Neen, maar zy kiezen altyd de hard-
fl:e kleuren, en het mee.-.t afftekende en in het oog
loopende kakelbonte gcflodder. Ik woonde eens te-
genover eene jonge jufvrouw, die zich ^'.eer veel
moeite gaf, om den eertitel van gemaakt gekkinnet-
je te verwerven. Dit gelukte haar ook werklyk. En
zie daai', hoe zy het aanleide.
Des morgens, wanneer de kapper verfcheen, plaat-
fte