Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
»51 AFBEELD, van een WELLEVEND MAN.
hy fpreekt, de knoopen van den rok omdraait, of hem
op den fchoudcr klopt, of hem by de handen vat. En
het allerminfte veroorlooft hy zich zulke onbetaamly-
ke verü'ouwlykheden ten opzigte van vrouwen, Hy
blyft altyd binnen de grenzen, welken achting en be«
leefdheid hem wezenlyk voorfchryven.
Welaan , kinders en jongelingen! die deze bladeren
leest, laat Aristons voorbeeld u tot navolging prik-
kelen ; en leert u van de verkeerdheden wachten, wel-
ken voor u, in het vorige zyn afgefchilderd! Meenig
uwer heeft veel boven A r i s t p n voor uit. Van
kindschheid af wordt gy veelal in de vrye en fchoone
kunften onderwezen, Gy hebt vaak de beste voorbeel-
den van wellevendheid voor oogen. Gy hebt dikwerf
gelegenheid, om in gezelfchappen te geraken, waar gy
u vormen kunt, O welk eene fchande zou het dan niet
voor u wezen, wanneer gy evenwel ongemanierd en on-
wellevend wierdt! Zoudt gy u ooit dingen tot eer kun-
nen rekenen, die u by elk verftandig mensch, en in
rypere jaren ook by u zei ven, belachlyk, en veracht-
lyk zouden maken! Denkt aan A r i s x o n , en aan zoo
vele anderen, die hem gelyken! Zy hadden hun geluk
niet flechts aan hunne kundigheden, maar ook aan hun-
ne wellevendheid, en befchaafde manieren, te danken.
Bey\'ert u, om hen gelyk te worden! Dat zal u zeker
veel baten. Ja het is, in onze dagen, voor uw toekoni-
ftig geluk gansch onontbeerlyk. Vliedt daarom alle zoo-
danige ongemanierdheden, als waarmede gy niet beha-
gen kunt! Maar laat dit evenwel uwe eenige ea-groot-
fte zorg niet wezen ! Men is nog niet veel, wanneer
men flechts een aangenaam mensch in gezelfchappen is.
Vliedt nog veel meer die verkeerdheden, die zonden
tegen deugd en goede zeden, welken u, in het vervolg ,
ter waarfchouwing zullen worden voorgefteld. Voor
hem alleen, die zedelyk goed is, ftrekt welgemanierd-
heid tot eer. En zy beveiligt den zedenloozen geens-
zins voor eene welverdiende verachting.