Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN EcN,WELLEVEND MAN. 1:49
«ag hy zyne yv^ere pogingen, met de fchoonfte ge»
volgen, bekroond. Alle onbehiilpzaamhcid, linksch-
heid, gedwongenheid , en ftyf heid, verloor zich
aan hem. Zyn voorkomen, de liouding van zyn lig-
chaam , zyn gang , zyne rigtingen, en de bewegin»
gen van zyne handen en armen, alles werd nauuuly-
ker, vryer i ronder en bevalliger. Men kende hem
bykans niet meer, zoo zeer had hy zich , ten zynen
voordeele, veranderd.
Doch hier by liet hy het nog niet benisten. Over-
uiigd van de waarde eener geoefende -ftèm en fpraak,
en van hare onontbeerlykheid in. den ftand., aan weU
ken hy zich toewydde, leide-hy zich nu,, om ook
dat voordeel te verkrygen , toe "op de muzyk. Zyne
^em was wel van nature vry welluidende ; maar met
zynen yver zou hy het, zelfs onder een min gunfti-
.gen natuurlyken aanleg, zoo ver gebragt hebben, dat
gy eene aangename, en voor alle buigingen beteken-
de, vloeibaarheid en kragt, verkreeg. Tevens bc»
eocht hy ook dikwyls den fchouwburg , om alda;.t
eene voor hem zoo noodige kunst van opzeggen ea
handgebaren , van goede vootbeelden te leeren. En
hier mede verbond hy het beftuderen van de theorie
dier kunst. Hy las zich zeiven dikwyls, in zynevvr-
ning overluid voor, herhaalde fomw^'ïen detfchoonfe
tooneelen uit ftukken,, die hy had zien fpelen, ep
zocht, voor den fpiegel, een bewonderd acteur , in
toon, mienen , beweging van handen en armen , en
-houding van het lyf, na te volgen. Dus gelukte liet
hem , leven en uitdrukking in zyn gelaat te brengen,
voor alles, wat hy zeide ^ den regten toon te viii-
.den ^ en fomwylen aan zyne woorden ^ door eene
.voegzame en aangename beweging , nog al meer nar
druk by te zetten^
Door zulk eer.e befchaving , van dc verlegenheid
en onbehulpzaamheid, die hem anders alom veczelde,
vry wat ontheven, wsagde hy het den toegang tot
wel-