Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
I3& • D E E Z I>-G E i 1
hevélen moet» dóe ik het liever zelf, Hy moéf
'weten , wat de geringfte kleeniglieid kost, die hy,
in zyn huishóuden, gebruikt, en rekent het zich zeer
tot eer, als hy, irt een gezelfchap van vrouwen,
trots de beste, over diergelyke dingen medeprateii
kan. f'
Des niet tegenftaande, gaat het mct<hem niet voor-
waart , naardien zyne dienstboden hem grooriyks be-
driegen. Het zyn gemeenlyk de traagfte, cn ook wel
de liederiy^fte, menfchen, die er te vinden zj® ;
dewyl ^n . Qrddyke dienstbode het by hem niet uit.
houden kan. Hun werk verrigten zy met de grootfte
nalatigheid , óf zelfs in het geheel niet. En het valt
hen ligt, zich dieswege by hem te regtvaardigen ,
als hy hen daar oyer onderhoudt. Plet kost hen wei-
ttig moeite , hem te overreden , -dat hy hen die of
die bezigheid in het geheel niet bevolen hebbe. En
^il'dit niet gelukken, dan zyn zy nog:voor alle ftraf
beveiligd, als zy voorgeven , dat zy intusfchen «
het 'een of 'ander, al is het ook het allerniidoosfte,
Verrigt hebben. Dit is evenwel eens verfiandig
handeld! roept hy den bedienden toe, die zich ver-
ontfchuldigd, dat hy zyn paard geen .voeder heeft
gegeven — het'geen hy intusfchen zelf gedaan heeft
— cn zegt, dat hy alvorens de bloemen bi-gieten wilr
'de, om dat zy er verwelkt uitzagen — dat is even.,
wel eens verftaridig gehandeld dat gy zoodanig
iets ongelast verrigt! Het valt hcm niet in , d^
het, den geheelen vorigen dag, geregend heeften
het dus gansch onnoodig was, de bloemen te begie-
ten. De fchalk had inmsfchen ook aan geen zoodanig
werk gedacht, maar zich , in plaats daar van, met
een zyner kameraden, by eene kan bier , of eene
ftesch wyn , die hy zynen heer ontftal, vrolyk ge-
maalct. . >
En hem te beftelcn , dit is zeer gemaklyk , dewjl
hy dikwyls, midden onder zyne bezigheid, oplpringt
en