Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
loo DE LIGTGELOOVIGE.
dat meer anderen kennis daar van verkrygen. Hy is
zeer verheugd over zulke narigten, en rekent het zich
tot eer, dat men dezelven het eerfte aan hem gemeld
heeft. Zulke ligtgeloovigen zyn de verzorgers en op-
voeders van verdichtfelen, die door windbuidels uit-
gebroed zyn ; van geflotene huwelykeri tusfchen per-
fonen , die ellianderen ih het geheel niet kennen , en
in het geheel niet by eikanderen voegen , van huwe-
lyken tusfchen een agt en tagtig jarigen man, en een
meisje van zestien jaren ; van voorgevallene geboorten
van tweelingen, en drielingen ; van fterfgevallen van
ftienfchen , die nog geheel fris en gezond zyn ; en
wat diergelyke geruchten aangaande het huislyk leven
er al meer zyn. Dikwyls wagen zy zich inttisfchen
ook in een hoogeren kring, in de ftaatkunde. Maar
hier wordt hunne ligtgeloovigheid nog ligter misbruikt;
offchoon hen hier zelden de foost ontbreekt, van ook
vele anders niet onverftmidige menfchen , tot deelge-
noten van hun ongeluk te hebben. Heden is Bug-
na p a r t e , volgends den ligtgeloovigen , reeds in
Egypte aangekomen, en trekt hy fteeds voord naar
Indie, Morgen vertelt hy, dat dé Britten hem gefla-
gen, gevangen genomen ^ én, in keetenen, naar
Engeland opgezonden hebben.
ZjTi geloof is innisfchen geenszins dood. Hy kan
het, uit zyne werken, toonen. INIen kan hem tot al-
lerlei bedryven en ondernemingen overhalen. Hy laat
zich, door een ieder , voor den gek houden , die
zich met hein veriust'gen wi). Iemand zegt hem, dat
het heden de geboorte dag is van eep voornamen man,
aan wien hy ook eenige verpligting heeft, en dat de-
zelve hem ge"islyk wel afnemen zal, zoo hy hem
da?rmede geluk wenscht. Zonder eenig nader onder-
zoek, kleedt hy zich op het deftigfte, fhdt in weer-
wil van het flechte weder, voord, om zynen fchul-
digen pligt te volbrengen, en prevelt zynen geluk-
wensch aan zynen begunftiger voor, die alles met
ver-