Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 91 •>
ren overivogen , wat 'er al tot een gelukkig hu-
welijk nodig is ; dot niet geld en fchoonheid;
maar deugd, vrouwelijke zachtheid en gelijkheid
'van inborst daarbij in de eerrte plaats in aanmer-
king moeten komen ; dat zulk een flap over her
geluk van een geheel leven beflist ; ja dikwijls
zijnen invloed zelfs tot in het volgend leven uit-
trekt , dan zoude hij zeker niet, om eeiï klein
ongeluk te vermijden, dat met zuinig overleg en
nnarnigheid konde te boven gekomen worden,
zich in een grooter geflort hebben.
Varius was een vrij w.'U'ezeten burgerman;
hij nam met ijver zijne bezigheden waar , en werk-
te haid. - Over eenige jaaren gebruil^te hij
eiken morgen zijn glas fterken drai^k ; maar bezat
toen heerfchappij genoeg over zich zelven, cm
dit geheel en al natelaten, vermits hij bemyrkte ,
dat wanneer hij eens geproefd had en de gel'cgcnheid
decd( zich op om meer tc drinken,- hij zich zel-
ven niet genoegzaam meester was, om daar van
geen gebruik te maken, en het dus eenige malen
was voorgevallen , dat hij , zoo al niet üom dron-
ken , ten minften zich niet nuchter bevonden had.
Hij wilde .zich dus hier aan niet meer blootflel-
Icn, cn fchafte den fterken drank geheel cn al af.
Dit was braaf: had het flechts de goede Varius
daar bij gehouden. Maar wat gebeurd'er ? Na ver-
loop van 'een jaar misfchien , bezoekt Varius een
vriend, bij wien hij iets te verrichten had, en
vindt hem des morgens met twee of drie anderen
zijner kennisfen onder hwn flokje. —— Men biedt
het ook Varius aan. Deze weigert en zegt, dat
hij nimmer fterken drank gebruikte. Men dringt,
men befpot, men zegt hem, dac het voor dc
■ganzen niet gebrouwen wordt; dac een man, die
vlij-