Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 40 >
jen beminnen, dat zich overal door liefde jegens
alle zijne fchepfelen kenmerkt, alle wiens bedrij-
ven liefde ademen ; en die liefde niet doen blij^
ken door ook alle zijne medemenfchen lief te
hebben ? Djt zoude even zoo zijn, als of een
zoon dsj. hiiisgezins voorgaf regt hartelijke liefde
te koesteren voor zijne ouderen, en ondertusfchen
niets wilde bijdragen tot het geluk zijner broede-
ren. Zoude men hem niet te regt toeroepen;
„ gij logenftraft uwe gezegdcns door uwe daden.'
Uwe ouderen willen het geluk van alle hunne kin-
deren. Zij toonen dit door alles , wat zijyvooc
dezelve doen; door alle hunne opofferingen; en
ondertusfchen gij wilt niet hp.t geen, waar in zij
belang Hellen; gij wilt niet medewerken tot huil
doel ? Waar in toch bellaat dan deze uwe liefde ?
Wilt gij, dat >vij aan dezelve geloof (laan; wel
,nu! werk dan aan het geluk van hen, waar opzij
dezelfde betrekking hebben, als op U; werk aaiii
tót geluk van 'dat geheel, "waar van gij een deel
uitmaakt, geluk , tot bet welk eene gemeenfchap-
pelijke zamenwerking volflrekt vereischt wordt ; —
en laat zoo Ww gedrag de tolk uwer liefde zijn.".
En zoo is het ook m«t de menfchenliefde gelegen.
De liefde tot God Haat op den voorgrond; ms»r.
daar wij nu aan G9d geene dienden kunnen bewij-
zen , als oneindig verre boven onze zwakke po-
gingen verheveiï^,zijnde; zoq wil h'j, dat wij hem
eerbiedigen en onzen dank betppne.n , door de be-
velen op te volgen, die hij ons gegeven heeft,
namelijk anderen te beminnen. -- £n hoe edel
is deze taik ? hoe genoeglijk voor elk welgeplaatst
liart, vooral in uwen leeftijd, jongeling! waarin
het hart voor alle goede aandoeningen, voor eene
aljes omvatteude liefde zoo het meest geopend f»;
' " uwea