Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brie.'sn der Apostelen» 105
A. Neen, maar de Apostel wilde haar daartoe
vormen en opvoeden.
V. Wanneer fchreef Paulus dezen brief?
A. In het jaar 56 na Jezus geboorte.
Eendragt is een fieraad der Ciiristenen. Hoofdft.
I: 10. — Het Evangelie is de hoogfte wijsheid in
hec eenvoudigst l;leed. vs. 21 en Hoofdft. II. — De
mensch is een tempel Gods, daarom moet hij lig-
chaam en ziel rein en heilig bewaren. Hoofdft. III:
l6, VI: 19 en 20. — Paulus als dienaar van Jezus,
Hoofdft. IX; 19—27. Waardige viering van het Avond-
ipaal. Hoofdft. XI: 23—29. God deelt zijne gaven
op verfchillende wijze uit, maar de menfchen moeten
ze ten algemeenen nutte aanwenden. Hoofdft. XII: 4
tot het einde. Liefde is de ziel van het Christen-
dom, en werkt edel. Hoofdft. XIII: 4—10. — Ook
wij zullen opllaan. Ons aardfche ligchaam is flechts
te befchouwen al« een zaadkorrel, welke verrot,opdac
er eene nieuwe plant uit voort kome. Hoofdft. XV;
37' Onze ziel zal eens met een verheerlijkt,
onvergankelijk, hemelsch ligchaam verfierd worden,
VS, 43—44, 49-50. S3. — Wij moeten daarom hier
"ïeeds naar dit hoogere leven ftaan. vs. 58.
65.
Vrage. Waarom fchreef dc Apostel den tweeden
brief aan die van Corinthe?
Antw. Paulus was, na de verzending van zijnen
eerlten brjef. van Ephefus naar Macedoniën gereisd;
hier kwam Tiius van Corinthe tot hem, en zeide
den Apostel, welken indruk zijn' eerfte brief op
de Corintheren gemaakt had.
V. Hoe hadden dan de Corintheren zijnen brief
opgenomen ?
A, Zij hadden over bet geheel den raad en de
G 5 ver-