Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
••C ):
voort, de methode van het onderw'js te ver-
beteren ën dezelve ook voar volksscholen,
jn/4onderheId voor die, WMrin eene talrijke
jeugd zich verzamelt, brui-kbaar te maken.
Zij heeft den gaeden uitslag van hare pogin-
gen in sprekende daadzaken doen zien, ea
door schriftelijke voorstelling der aangewende
leermethode den weg aangewezen, op wel-
ken zij het betere heeft gevonden. Naar
aanleiding van deze onderngting, en door de-
ze daadzaken laemoedigd, hebben vele schoolr
vrienden en schoolopzieners talrijke proeven
in het groot cn klem gemaakt. Zij deden
dit, ter toetsing van de voorgestelde manier
van onderwijl, met het gelukkigst gevolg.
Zoo beeft de ondervinding dan nu voldoen-
de bewezen, dat de methode, door welkers
aanwendi-ng, eene eed'ler zangkunst in alle
volfescholen kan ingevoerd worden, gevon-
den is, en dat men in de plannen van onder-
wijs op de volksscholen, thans, zonder be-
denking, aan het gezang zijne plaats onder
de hoofdvakken van het onderwijs durft
aanw;ij2en,
De be de Zwusers Naa:dU en Pfeiffer
ïijn de eerste geweest.- die de van Pesta-
lozzi opgestelde grondstellingen voor hec
elementair onderwijs, op het onderwijs in
het gezang, bebben aangewend. Zij hebben
in een zeer uitvoerig AVerk, het eerst een
aanvang gemaakt, met de theorie der zang-
kunst over het geheel en in het algemeen
nauwkeurig te ontwikkelen, en te gelijk de
doelmatige aanwending daarvan, bij het prak-
- • O' - ti-