Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
-C 85
3e aitdrukkin^ zijn van zijne gewaarwordin-
gen en gedachten. Zal een gezang het ge-
moed treden, dar» moet hetzelve ook met
eenen .goeden toon der stem, en met de
juiste uitdrukking der gewaarwordingen ge-.
zongen worden , waartoe hetzelve aaiüejding ■;
g,eef"t. Het iied der weemoedigheid moet ge-
heel anders klmken, dan het Led van vrolij-^
ke verheffing; en een juichend feestgezang
géheel anders, dan een treurlied; Alleen dan
eerst heeft het gezang zijne regte waarde,
wanneer het ipdluidznd en vol van uttdrukkLag ;
is. Hoe echter zulk een gezang luidt, en
hoe een tooii, die goed kan genoemd wor-
den, gesteld is, dit kan door eene bloote
beschrijving niet kennelijk gemaakt wordenj
rhen kan het alleen aan het gezang van goe-
de zingers hooren. De onderwijzer, die zij-
ne leerlingen wil oefenen in het voortbren-
gen van goede toonen, moet derhalve niet
deuken, dat hij, de daartoe vereischt wor-
dende bekwaamheid, uit een boek kan lec-
rén. Neen, hij moec hec gezang van goede
zingers gehoord, de voorstelling en het
gevoel van eenen goeden toon , en eene goe-
de uitdrukking in zijn gemoed geprent
hebben. Hoe edeler de toon en de uitdruk-
king is, welke hij zich zelve heefc eigen ge-
maakt , des te beter is hij ook in staat het
gezang ziiner kweekelingen te beschaven.
Ben wel ingerigte leiddraad, kan hem de uit-
drukking zelve niet aanschouwelijk maken,
maar alleen den weg aanwijzen, welken hij
nemt^n. moet, om zijwc'leerlingente)oefenen
■ 4 F 3 'in