Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natuurkunde.
75
werkiing der ligchamen, voornamelijk
' ■
van die der vloeistoffen.
Ondcrfcheiding der vloeiftof cn,
S' »24.
Men onderfcheidt de vIoeiftcfFen ia druipend«
en 'veerkrachtige,
195.
Druipende vloeiftsffen zijn dezulke, welke men
in druppels kan verdeeleri , zoo als waier, melk^
izijn, jenever, brandewijn, enz.
ii6.
Veerkrachtige vheiftoffen zijn dezulke, welker
deelen vlugtig, vérder vaneen gefcheiden zijn dan
bij de druipende, en nimmer zich' in druppels ver-
deden , zöo lang zij zich in den ftaat van veer-
krachtige vloeiftoffen bevinden , zoo als de dampen
van kokend water, alle rook, mist, dauw, nevel
en lucht. Behalve over deze, zullen wij nog opzet-
teliik handelen over fommige bijzondere vloeiftoffen,
als over de Warmtejlof, de Eletiriciteit, den Mag'
neet tx\ httLicht, waarvan de meeste de kenmerken
van eene bijzondere veerkrachtige vloeibaarheid dra-
gen. '
S- 127.
Men kan zich de vloeiftoffen verbeelden te be-
ftaari uit deeltjes van eene kogelachtige gedaan-
te, verbazend klein, zeer glad en gemakkelgk
Over elkander vloeijende , en met de minfte
aanraking bewogen wordende; zóodat zij, aas
zich zelve ftil overgelaten, zoo lang heen en
weder bewegen, totdat zij eene vlakte maken
van boven overal even verre van het middel-
punt der aarde, hetwelk men waterpas noemt. •
Wa^