Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
im
h"
it
t

fi
jL-
P
l' I
J
y-
< t'
\
'«> l
r

t 324 ]
triakrn van hcilzanie bevan/mgen ten doel. De eed
der Jeden -was: „geene ftad van het bondgfnoot«
fchap te verwoeslen; geene rivieren, noch "vvalerlo-
pen af te fnijden, in \rede, noch oorlog; zich tegen
de fleden, die dit deden, ook gev/apender hand, tc
verzitten, en heiligfchenners tc weren cn vervolgen.
Mit de^e bepaling had een ftaalkundig ligchaam»
dat krachtea in zich zelf bezat, zich werking
genoeg kunnen bezorgen : maar de raad der Anipliic-
tionen ^»ng alleen vermanende te -werk, en werkte^
in zoo ver hij in\lo(rd op het ^rakel bad, door
godfp* aken.
8. Stadiërij ellebogen.
Zoo brpaalf'e herojdotws den gebeelen omtrclt
van Babel op * »iodorus \an Sicilië op 36a
ftadiën, en plinius op 60 l^omcinfche mijlen.
M-en fielt als zeker , dat de ouden verfchil-
lende ftadiën hadden , en dat, zoo men aan'
neemt ,datHEROEOTVJS de ftadien van aristo-
^ ï. L K s [zie wenige aft. mal en] gebruikt heeft, c»
dat bij Dl o D o R u s die van ^rchiwedes voorko-
men ; deze verfchillende opgaven, volkomen over-
een^irmrafn; — zoo konat do omtrek der ftad op 16
uren gaans. - Het behoeft bijna geene herinne-
ring , dal de eerfte malen , w^aarvan men zich be-
diende, nit de natunr genomen waren : voeten»
duimen, ellen of ellebogen, fpauncn, vademen enz.
maar liiei*door ontbreken dezelve ook vaste leggers ^
en zijn veelal moeijelijk tc bepalen.
Talent, (Andere lezen 100,000.}
Een talent (TötAavTOV ; talentum , eigenlijk fchaal)
is een gewigl, dat bij alle volken niel dezelfde
Ewaar.ie had. W ordt er onbepaald van een talent
gesproken, dan verftaat men'een Attisch daaronder ^
•waarvan men de zwaarte op ruim 53. pond Amfter-
dänisch gewi^i kan bepalen. Algemeen was men oud»
tijds, zoo als nu nog, bij h» t omzMten van zeer zware
fommen; gewoon, hel geld te wegen , daar men aanvan-
ïtelijk geene munt had: zoo is het «alent ook eene fom
teld, van verfchillende waarde. Men heeft Aiiifche »