Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
r 3^0 3
»en Tiurpereii rand omzet fpraetexta'); en zoo droe-
gen dezelve al'e jongelingen tot hna zeventiende
jaar, ais wanneer zij de iog^ prnttexta met de
cft'ene inga ifirilis (mannelijkej verwisfelden. Zoo
^erd onder anderen naar de diagt der inwoners
Gallia Narbonenfis ook hraccaia oT broek dragende
genoemd; Gallia Tranfalpina Comata oT gebaard,
omdat de inwoners veeL -werks van bun lang hoofd-
haar uiaakte^n, enz. enz.
a« Legionen. Een Legio was eene legerbende van
lien cohorien, elk ran 4^0 man, mei nog 3oo rni*
ters ; fonitijds kwamen hier nog evr» zoo veel koppen
uit de bondgenooten bij, zoo dat men bet op 10,000
wan kan begrooten, In de laatfte tijden van het
geTUeenebest waren de overwinnende veldheeren ge-
woon , onder hunne benden, tot bclooning van
derzelver diensten, landerijen uit te deelen, onver-
fchillig, door wie dezelve dadelijk bezeten werden.
3 en 5. Municipium. Praefectura &c.
In den t*"genwoordigen tijd is het beftunr van
de hoofdftad en van het geheele land van elkander
gefcheiden, en alle bijzondei^e deelen flaan nagenoeg
in dezelfde betrekking tot het geheel. Bij de ftate*
der oude gefchiedenis was bet ftaatsbeftuur en dal
der hoofdftad gewoonlijk hetzelfde, en de Rom. con«
ful was zoo wel de burgemeester der ftad Rome ,
a1s het boofJ van het geheele genieenebpst. Het
land beftond niet uil provinciën of departementen,
dié gelijke pligten» lasten en regten hadden; maar
deze wartn ïeer verfchiliend.
Rome had:
a. Mumcfpia. Een Municipium was eene be-
Voorregte ftad, met eigene wetten en eigene regc-
ïing, wier burgers dezelfde voorregten genoten, aU
d<' eigenlijke Romeinea. Zoo was c i c £ r o eea
^^unicipalis»
b. Coloniae» Eene kolonie bad wel eenc eiijene
O
regering, maar bare burgers hadden geen deel aan
de vergaderingen vaA lüct Roxa. VOlk y noch r^-^t
jr^ fta^tsacbtca» t»