Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 1
beroepen uitoefenden, en eene rol
sian het hof van Perfië vervulden. zoro as-
ter, (volgens de meeste waarfchijnlijkheid
omtr. ééne eeuw voor cyrus) was de ont-
werper van hunnen godsdienst , die geenen
beeldendienst toeliet, en leerde het vuur en de
zon als de zinnebeelden van een vlekkeloos eti
weldadig Goddelijk wezen te befchouwen. De
Zend^Avesia (verz. van heilige boeken der Per-
fen) is tot ons gekomen: en hieruit, zoo wel
als uit PLUTARCHUs, (dc Ifid. ec OfirO en
anderen kennen wij zijne leer. b. v.
Er \$ een n'jk des lichts en der duisternisl Ia
hel' eerfle regeert Onnuzdy de bron v»n aUe goei^
zoo -wel zedelijk ali natuurlijk. Ahrimanus is de
vorst der duisternis, die alle kwaad veroorziaakt«
Ormuzd's troon omringen de zeven vorften de»
lichts, Amfchaspands j tn dan volgen in rang do
Izeds y de befcbermgeesten van alle goed. Het rijks-
beftuur van Ahrimanus is even zoo ingerigt. — Bei-
den zijn fteeds met elkander in ftrijd: maar een>
Kal Ormuzd zegevieren, en het rijk des lichts zal
alles omvatten. Ormuzd, ef de God des lichts, i*
Onverderfelijk, eeuwig en ongeboren, niel beftaande
uit deelen. Hij heeft niets, dat hem gelijkt, noch op
zijde ftreeft ; hij is de oorfprong en oorzaak van alle
goeds; het vooitreffelijkfte en wijste van alle -we-
zenB, dat de vader is van billijklieid , regt en wet
«n de fchepper der natuur, algenueg/.aam in lich zelvca.
De talrijke hofftoet, de vrouwentimmër,
weelde en pracht der latere koningen; de fchei-
ding van het burgerlijke en krijgsbeftuur in de
(atrapien of gewesten; de posterijen^ die ech-
ter alkQti tea dienfte vatr het bcftuur waren;
X 3 de