Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
64 DE FERN en STAPLES, HOLIJ-EILANDEN, &c.
Tusfchen Bamburgh-Gasile C*) en Holij.Eiland is Warnbam-flats, nagenoeg droog bq
half Tij. Holij-Island-bar is ten Zuiden vail deze vlakte,
Farn Eilanden en Staples, De Crumftone en Navesftone,zijn de twee uiterfleKlippen
Tan de Sraples; de eerste legt van de Vuurtooren, van Fern O. 4 Z,, omtrent drie Engel-
fche Mijlen; de tweede O. N. O.., 3i Engelfche Mijl van 't uiterfte van een groot ge-
vaar-, ten oosten van de Staples, om als men de Staples mogte naderen aan de zuidzijde,
cn üil mogte worden bij Ebbeflroom , die regelrecht op dezelve toezet, is het voorzigtig
in tijds ten anker te komen, en de Staples niet nader te komen als op 25 vadem,
Holij-Eiland is een Engelfche Mijl in de breedte aan alle zijden, except een lange punt
van zandduinen zich W. N, W. uittrekkende; de haven is aan de zuidzijde,en het Kasteel
ftaat aan de oostzijde van de haven, op een fmalle ronde heuvel of rots.
Van de Z. O. hoek van Hollij-Island leggen twee Klippen , genaamd de Rough en Gold-
llone; de Rough is nagenoeg \ Engelfche Mijlen van de Z. O. punt van het Eiland en
komt met kwartier Ebbe zichtbaar; de dwarsrrerk is: de ruïne van een Abtdeij. Even vrij
len Zuiden van het Kasteel, de Goldftone, is nagenoeg 2 Engelfche Mijlen Z.0.tenO.^O,
van .dezelve hoek van het Eiland, en loopt onder bij halftij van Vloed. Daar is een Ka-
Jiaal tuifchen deze Klippen , een Engelfche Mijl wijdt, de ruïne van de Abtt.^eij in een
met het Kasteel, dan is men benoorden van beide: daar js een vaarwater tusfchen de
Plough en Hollij-Island, die met eeu ruime wind bruikbaar is, zoo wel bij nagt als bij
dag,
(*) Bij Rnmburgli-KastccI is een zeer goede inrichting, ingefteld bij den weldoenden Nathaniël , Lord
Crevve , ilisfchop van Durham ; hec volgende is een befchrijving van de Zeinen die aldaar worden ge-
daan cn dc hulp die aan Schipbreukelingen bewezen wordt.
Ken iHik Kanon , (een Negenponder), op de vloer van de Toren geplaatst, word afgeftoken; aldus:
4ens als een Schip is gcftrand of verbrijzeld op het Eiland, of daar bij zgnde Klippen; tweemaa/, als een
Schip i« gcftrand of verbryzeld agter het Kasteel, of benoorden hetzelve; ériemaal^ als een Schip is ge-
llrand of verbryzeld een Zuiden van 't Kasteel: op dat dc Officieren van de Tol, en anderen, zich mo-
gen haasten om hulp te verleenen en voor te komen dat het Wrak niet beroofd worde.
By ftorm worden twee man in een rijtuig gezonden om te pacrouilleeren langs de Kust, van zons on-
dergang tot deszelfs opkomst, om , in geval van ongeluk, een by het Schip te laten blyven , terwijl de
andere terug keert om in het Kasteel alarm ie maken; die gcenc die de eerste tyding brengt van een
Schip in nood, heeft recht op een premie, in evenredigheid van het geval, en van de afftand van het
Kasteel;en als het is tusfchen twaalf uren in dc nacht cn drie uren in den ogtendftond, dan is de
premie .dubbeld.
Een groote Vlag wordt geheezen, als een Schip in nood gezien wordt op de Fern en Staples Eilanden ,
op dat de Lijders zien kunnen dat zij van de wal reeds outdekt zyn , en dat de hulp zoo fpoedig mo-
gelijk gezonden zal worden. Bij Üegt weer wordt de Vlag opgezet en een fchot gedaan *s morgens en
's avonds, en een Vuurwerk opgelaten leder nagt van het noordelyke rondeel, tot dat de hulp kan toe-
gCEonden worden, en is te gelyk een zein voor de Visfcherlieden van Hollg-Eilanden, om van die Ei-
landen er na toe te komen, om als de vaartuigen van het hoofdland niet door de Branding kunnen, is er
een premie gefteld voor het eerste Vaartuig dat afgaat, om hulp aan de Schepen in nood te verleenen,
en voorraad van fpqs en drank wordt in de vaartuigen gegeven.
Een klok word geklept op 't Zuid-Rondeel bij dik mistig weder, als een zein voor dc Visfchuiten;
en een groote Draaibas word op hei Oost-Rondeel, ieder 15 minuten, afgefehoten, voorde Schepen
buitenwaards tot een teeken.
Een groote Weerhaan ftaat op dc top van de Vlaggeftok, ten dienste van de Lootzen,
Een groote Roeper is er voorhanden, ten einde dc Schepen die naby in nood, of aan de grond zyn ,
toe te roepen.
Een Wachttooren is op het Oost-Rondeel gefteld, daar perfoonen op geplaatst zyn , om bü het aanbre-
ken van het daglicht te ontdekken of er ook Schepen in nood zyn.
Bevelhebbers van Schepen in nood zijnde, worden verzogt het gewone teken daar van te doen.
Kamers en bedden worden aan de Schipbrenkclingcn verzorgt en in het Kasteel eenige dagen gehuis-
vest; kelders cn pakhuizen zijn gereed voor de goederen, alwaar dezelve een Jaar kunnen blijven, om
opgevraagd te worden; Vijzels om geftrande Schepen mede te ligteu; Kettingen om Schepen van500Last,
in diep water gezonken, te heffen, en Mooringkettingen, &c.
«an Land gcworpene Lijken worden cerlyk, cn gratis begraven.