Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
a O N D E RrR I GT I N G tE N ONTLEDING.
Zoo ook: a!s wij de groote Kaarten van de Noord-zee, gemaakt naar het rond, en uit-
gegeven in den Jare 1797 en iSot , nagaan , worden de volgende grove misftellingea
gev.oo-den. Wij zullen,ons alleen tot deze voJgende bepalen, en als dan zullen wij de Eilan-
den van Hitland «el-.35-Engelfche mijlen te noordelijk vinden. Lambaness, de noordhoek
van Unst, is geplaatst op 61° 10', en moet zijn 60° 45',als de waare Breedte, zoo menig-
malen bepaald door de naauwkeurigüe Waarnemers, en deze dwaling of onnaauwkeurig-
heid is ook bij Hammond, die hetzelve fteld op 61° 3'; vergeleken noch vermeerdert, met
niet n^inder dën-zeven EHgelfcbe mijlen.
En het is niet te denken, dat de Meridiaans-afftanden, of lengte, naauwkeuriger zullen
zijn dan de Breedte ; en de bevinding zal aaJitoonen, dat over het geheel Eventueele ver-
fchillen tusfcheu deze Kaart, die wij aanbiedenden alle voorgaande zullen bevonden worden.
Het is mogelijk, ten hoogden noodig, om van de algemeene onnaauwkeurigheid af te
zonderen, de kleine fraaije Kaart, door M. de la Rochette, zoo men zegt, gemaakt, en
door de Heeren de Verdun, de Borda en Piugre, verbeterd en uitgegeven in 1777, op
last van den Koning Lodewijk de XVI. Deze Kaart is evenwel befchouwd, als van te
klein beftek voor de Zeevarende, en bevonden geworden, dat de Banken en dieptpns aan-
merkelijk verfchillen met deze nieuwe Kaart.
De Kaart, welke deze befchrijving vergezeld, is cpgefield naar het rond, en over het
geheel naauwkeurig en kunstmatig uitgewerkt, en op de grondfiag van een groot getal
verzamelde waarnemingen gedaan, door den Vice-^dn2iraal John Knigt ^^■a.'^'wQm zijnde op
Zijn Majelleits Schip Montagiie, ter dier tijd behoorende tot de Vloot van den braven Ad-
miraal, wiens naam door den flag bij Kamperduin onfierfelijk is geworden. De uieuwePei-
lin^en der dieptens, alleen door den Kapitein Knigt,gedaan, beloopen meer dan twaalf
honderd, en die alle zoo veel mogelijk op hunne waare plaaizen worden aangewezen, ge-
nomen in het gezigt van bet land, door hoekmeeting, en te verre daar af zijnde, bijwaar-
neming aan de Hemellichten , onderfcheidene reizen herhaald, of door middel van een
^ naauwkeurige Chronometer.
:Dat gedeelte, waar toe den Kapitein Knigt niet in de gelegenheid is geweest, om zelf te
bezoeken, zijn aangevuld uit andere navorfehingen; als de geheele oostkust van Schotland,
met de .aanhorige Banken , zijn ter neergeReld uit de navorfehingen van Mr. Murdo Dot/-
«ee, Master in de Koninklijke Zeedienst; een Officier, wiens kunde en verdiensten alge-
ineen erkend en vertrouwd worden. De i^aauwkeurigheid zijner navorfehingen wordt ge-
noegzaam belezen in de Boeken van onderrichting, door Mr. Downier, wegens de Vaart
op de kusten en havens, vervaardigt, en goedgekeurd door de beste gekwalificeerde beoor-
deelaars; namentlijk de corporatie van de Trinityhoufes, van Newcastle cn Leith, heb-
bende van de laatste een openbare dankbetuiging genoten voor zijne verrigting en dienst in
de opdelling.
Een gedeelte van de Duitfche Kust, enz. tusfchen Texel en Jutland, is ter nedergefteld
uit de beste Duitfche en Deenfche Kaarten, en v.el bijzonder uit die, welke op order van
de Kamer van Koophandel, in Hamburg, in het licht zijn gegeven. In het kort, het
geheel is zamengefteld uit de beste bijzondere en publieke ftukken, als volkomen zal blijken
uit de volgende Ontleding.
I. Van de Eilanden van Hitland.
Deze Eilanden zijn zeer verfchillend voorgefteld, en de laatste Kaarten daar van zijn
«eer defect. Volgens de beste Waarnemers fchijnt de (trekking van dezelven te wezen
57 Engelfche mijlen. Zuiden en Noorden; in de Kaart van Hammond, van den Jare 1730,
niud men het verfchil van Breedte van Zuid tot Noord, 59', en de Kaart van i8oi, field
niet minder dan 80 Engelfche mijlen; de Breedte vau Lambmessy de Noordoosthoek van
het