Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
BERICHT EN ONTLEDING
VAN EBNE
NIEUWE KAART YAN DE NOOM.D-ZEE,
opgestelduitde
OORSPRONKELIJKE OVERZIENING
VAN DEN
ADMIRAAL K N I G T.

öedert 4e verfchijning van de Kaart van de Noord-zee, opgefield na de waarneming varï
den Kapitein John Hammond, in of omtrent het Jaar 1730, is er geene oorfproniielijke
Kaart van de Noord-zee, van een genoegzaam groot beftek, te voorfchijn gekomen, nut-
tig voor de Zeevarenden; zoo dat de Kaart van Hammond, van dien tijd af, tot den Ja-
re 1801, zonder de minste aanmerkingen, de grondflag van allen de opvolgende fchijnt te
zijn geweest; fchoon dezelve veel feilen heeft, in voorname hoofddeelen, en ook niet
zeer in achting is geweest voor dat gedeelte, welke de Schepen moeten nemen in hunnen
weg op de Zee van Orfordness, tot in het Kattegat; was het, met der daad, als nog de
beste en zekerfte algemeene Kaart voor de weg, van de Rivier de Thames, tot aan Terneus,
in Noorwegen; hoewel er anderen verfchenen zijn, die men zegt dat verbeterd zijn door
John Hamilton Moore, en andere Perfonen.
Eenige opvolgende Kaarten hebben zeker haare verdienstelijkheid, door de volmaaktfte
netheid in de uitvoering, en zijn gewild wegens de ligging van de plaatfen in fommige dee-
len;zoo dat,hoe begeerd dezelve ook mogen zijn,echter geen merktekens dragen van groote
waarde in de zamen(lelling. Hammond heeft, volgens de gewoonte van zijnen tijd, des-
zelfs Kaart, zonder een befchaafd ontwerp, te zamen gelleld ; een ontwerp, te fchandelijfc
in deszelfs aard, die nimmer op deze Breedte konde aangenomen worden. Voor een Kaart,
van zoo een groote omvatting, als de Noord-zee , en daar in is hij door anderen gevolgd;
en het is niet vrugteloos geweest, dat in den Jare 179?), in Engeland, eene in het licht
verfcheen , volgens de grondbeginfelen van verdeeling naar het rond; — dit is, een kleine
Kaan, waar over in 't vervolg nader zal gefproken worden, door den Heer de la Rochet-
te, een bekwaam Geographist, vervaardigt, welke kortelings overleden is; en ter gedach-
tenis van deszelfs kunde , kunnen wij niet afzijn , deze erkentelijke fchatting, van goed-
keuring, te betalen.
In de bekendmaking,gegraveerd in de Kaart van Hammond, word gezegd: „Dat deZui-
delijke Breedtens, over het algemeen, 10 h 12 minuten Noordelijker zijn dan wel de Duit-
fche waarnemingen toelaten, en hetzelve met de, Bieedte van Orfordness en IJarmouth ver-
gelijkende, word het alzoo bevonden"; waar uit blijkbaar is, dat Hammond dwaalt en aan
de Duitfche Stellers meerder accuratesfe moet toegekend worden , en wel om dat in zijn
Kaart Orfordness gevonden word op 52° 17', en moet zijn 52° 6', en IJarmouth op 52°46'
en moet zijn 52° 37'. Deze misftelling word ook in later Kaarten gevonden, ten opzichte
van IJarmouth, als in de Kaart van James Thomfon, en zoo men zegt verbeterd door Wil-
liam Rice en George Watfon, vind men het geplaatst op 52° 50', en alzoo niet minder als
13 Engelfche mijlen te noordelijk.
A Zoo