Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT. ii*
wagen ; ~ en anderdeels ^ omdat de gelijlctijdige
behandeling van fouten tegen de taal en de
teesteelcens te dikwijls eene onduidelijkheid iri
den zin veroorzaakt, welke de kinderen naar
de bedoeling des fchrijvers moet doen radeiu —
Ik heb daarom ook in mijne afdeeling over de
Leesteekens ßechts zoodanige taalfouten laten
invloeijen, welke geene onduidelijkheid doen
geboren worden.
Ten derde heb ik wel iederen regel afzon-
derlijk behandeld, maar daarbij toch telkens
het voorgaande herhaald^ hetgeen mijvolßrekt
noodzakelijk voorkwam, om daardoor het ge-
heugen der leerlingen te hulp te komen.
Ten vierde heb ik getracht, met de oefening
in de regelen der taal ook de aanleiding tot
zedelijkheid enwetenfchappelijke kennis lever-
binden ; daarom heb ik hier en daar lesfen en
vertellingen ingevlochten, eigenaardig gefchikt,
om op het zedelijk gevoel te werken; elders de
ontdekking van Amerika behandeld, en in het
tweede fiukje een kort overzigt der alge meene ^
bijbelfche en vaderlandfche gefchiedenis gele-
verd, bij welk een en ander ik vooral gepoogd
heb, eene zoo nuttige als aangename afwisfe-
Ling te onderhouden.
Dit een en ander meende ik vooraf, ter ont-
wikkeling en regtvaardiging van mijn plan, te
moeten aanvoeren. — Er blijft mij nu nog over,
eene enkele aanmerking, welke misfchien deze
of gene op dit werkje maken zal, te weder-
leggen.
is deze y dat hier en daar y en bepaaldelijk
* 2 irt