Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 38 )
14.
Lieve kindere! ochr dat gij toch opmerkzamer werd
op u wezenlij kfle belangens, och! dat gij toch opjet-
tend waart op den lesfen uwer onderwijzers, dan zou
gij veel vergenoegder leven.—Wat zu]le uwen bekende
van uw zeggen , indien gij niet opmerkzamer word ,
en hoe zuid gij dan uiV zelfs/bèfchouwcn ? Zult gij
dan met u zelf te vreden zijn? en bent gij dit thans? —
Gelooft mij, gij zal' het^ u nooit beklagen , indien gij
gehoorzamer en oplettender wordét; maar zoo gij daar-
entegen nog ongehoorzamer en onoplettender werdet, dan
gij nu reeds bent, dan zoudt gij u zelf moeten ver-
achten en alle braven menfche zoude u mijden. — Wees
daarvoor op u hoede.
Heb dan achting en liefde voor u onderwijzers, zijt
hen gaarne gehoorzaam, heb eerbied voor God en word
alzoo brave kinderen , opdat gij van allen bemind worde,
opdat God uw zegene en opdat gij de vreugde hebt,
met u zelve te vreden te zijn. — Och! dat mijne woor-
den die invloed op u hadde, dat gij nu in flaat was, al
uw pligten te vervuHen. — Zijt gij zoo gezind als ik
wenfche, heb gij nu een ernftig voornemen opgevat u
te beteren, hebt gij lust goed te worde, welaan! dan
M'orde ook al het voorgaande vergeten, dan word u u
gebreken ook door u onderwijzers vergeven, waartoe
ik