Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i8 )
melden geval de ganfchen liefde zijns meesteres ver-
worven. Allen lekkeren beetjes waren nu voor hem;
en zoo kreeg hij eene belooning, die hij niet door
vleijerij, maar door wezenlijke verdienden verwierf.—
Men ziet uit het beloop dezes tertellings, dat ieder
braaf man. in het einde den belooning zijner daen
wegdraagt, en dat den laaghartigen vleijer toch.einde-
lijk geheel ontmaskerd wordt.—Laat hetzelve, lieven
kinderen! ofichoon uit de kring der Vedeloozcn diere
ontleend, ter uwen v/aarfchuwing ftfekken.
17.
Uw broeder, mi}n zuster en zijnen neef hebben mij
gisteren met haar bezoek vereerd. — Het bezoek uwer
broeder, mijneï zuster en zijner neef was mij harte-
jijk welkom. UWe broeder is waarlijk eenen goeden
jongen, want hij heeft zich in vele gevallen den voor-
flander onzer familie getoond. Vindt gij dat ook niet
braaf? — Onlangs werd hij bij een mijner ooms geroe-
pen, die op sterven lag; aanftonds was hij gereed, de
man 'in derzelven laatften oogenblikken bij te ftaan,
offchoon zijn eigenö bezigheden hem dringend té huis
vorderden.In den ziekte mijns tantes heeft hij haar
ook menigvaldige dienst bewezen. — Ik kan u oök
zeggen, dat hij mijnen besten vriend is, en dat ik
altijd mijn beste pogingen zal aanwenden, om hem, in
iiaam mijns families, weder dienst te doeii.
Mijn