Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C ii )
dankbaren ongehoorzame zoonen .leze mooijen , nieuwen
boeken gefchonken ; waarlijk ecnen verheven blijk van
zijn vad^ke liefde en teederheid jegens u.—Wel-
aan , onbezonne jongeling! verbeter u gedrag vim dit
oogenblik af, en gij zult u een zoo brave vader
waardiger maken, dan gij tot nu toe gedaan hebt.
2.
Het nieuwen huis van mijn rijke oom zal in 't toe-
komenden jaar met eene fraaije, nieuwe gevel verrijkt
worden. Deze ge^el zal men in zeer korte tijd moe-
ten opbouwen, want mijn ooms huisgezin zal er fpoe-
dig in gaan wonen. — Den jongfte dochter van mijn
laafte buurman is naar de Franfche kerk gegaan-, dit
melsjen is een zeer goede vriendin van Mejufvrouw ^
Mijn en u vader zijn den besten vrienden der
wereld. — Deze»- boek^ zijn van mijn en u vader.
I>it fchool is een zeer gefchikte plaats om' jonge lieden
onderwijs te geven in onderfcheiden foorte. vali nuttige
en belangrijk? wctenfchap.—De bevelen mijner vader
cn mijner moeder moet ik altijcJ met den grootften be-
reidwilligheidvolbrengen, als den wijze en goede beve-
len van mijn' liefhebbende Ouwers.—Op dit oogen-
blik ontvang ik een brief uit H-, die mij van de wel-
ftand mijner besten vriend volkomen onderrigt.
4-