Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 sf NEDERDUITSCHE'
loü. Schoon men, over het algemeen,kan aan-
merken, dat, hij de bepaling van het geslacht
der woorden , alles, waarmede het denkbeeld van
grootte, sterkte , werkzaamheid en verschrikke-
lijkheid verknocht was, mannelijk, — alles, wat
men zich als zwak, zacht, vrnchtbaar, schoon,
aangenaam en lijdend voorstelde, vrouwelijk , —
en alles, waaraan men geene dezer eigenschappen
ontdekte, of waaromtrent de gewaarwording ver-
deeld was, onzjdig genoemd werd, blijft het ech-
ter zeer moeijelijk, ja volstrekt onmogelijk, in al-
le bijzondere woorden , de reden aan te wijzen ,
waarom dezelve tot dit, en niet tot een ander
geslacht gebragt zijn,
IC3. Gelijk wij deze onderscheiding mede in
andere talen aantrclFen, hoewel de meeste in de
geslachten der woorden zelden overeenkomen, zoo
vinden wij dezelve ook in onze taal, van de
vroegste tijden af gevolgd, en, in de met de on-
ze verwantschapte talen, vrij eenparig en besten-
dig waargenomen.
§. 104. Sommige zelfstandige naamwoorden ech-
ter hebben, door den tijd, eenige verandering van
geslacht ondergaan, terwijl andere onverschillig ia
twee, of ook in alle drie de geslachten gebezigd
worden. Zoo is, bij voorbeeld, in het woord
tijd, zoo wel het vrouwelijke als mannelijke ge-
slacht in gebruik geweest , wordende hetzelve te-
genwoordig, doorgaans , alleen in het mannelijke ge-
slacht gebezigd, uitgezonderd echter iu de spreek'
wijzen