Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
310
«98, NEDERDUITSCHE
gevolgeliik, of hier eene omzetting; plaata heeft,
of niet. Zoo ook: mijne vermaning neme uwe
jeugd ter harte; ligtzinr.ige jongelingen overrompe-
len de bekoorlijkheden der ondeugd. De natuurlijke
woordschikking , intusschen , zou den vierden
naamval van den eersten genoegzaam onderschei-
den, en hierdoor alle twijfelachtigheid wegnemen.,
bij voorbeeld : eens beweent de liefde uw graf-, uwe
jeugd neme mijne vermaning ter harte, enz.
4. Over de verkeerde woordschikkingen.
262. Men moet ten aanzien der woordschik-
king groote omzigtigheid gebruiken, in eene taal,
welke, gelijk de onze, weinig verbuigingsteekenen
bezittende, de onderlinge betrekking der woorden,
voornameliik door bet plaatsen van dezelve, moet
aanduiden. En daar de bijwoorden, en in het ge-
meen die woorden en uitdrukkingen, welke eene
biikomende omstandigheid , of zekere bepaling aan-
duiden, niet enkel op het werkwoord, maar ook
op het zelfstandige naamwoord betrekking hebben,
zoo kan eene verkeerde plaatsing van dezelve, in
vele gevallen, den waren zin eener rede twijfelach-
tig , onzeker maken , of zelfs eenen geheel anderen
zin veroorzaken , dan de bedoeling van tien spreker
of schrijver vordert. Hiertoe behooren inzonderheid
de woorden alleen , voornamelijk, ten minste, niet,
slthans, enz. ,Zoo kan men, bijvoorbeeld, zeg-
•i gen: