Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 299
keren kennen; men heeft hem wijn te drinken gege-
ten.
«40. Hetgeen dusverre over de schikking der
woorden geaegd is betreft den gewonen en natuur-
lijken gang onzer voorstellingen en begrippen. Doch
de Nederlander is zoo zeer daaraan niet gebonden,
dat hij niet, deels uit hoofde van dm aard der re-
de zelve, deels om den nadruk, in vele gevallen,
daarvan zou mogen, en zelfs moeten afwijken.
2. Over de verhalende, vragende en verbindende
woordschikking.
941. Wanneer wij spreken, dragen wij onïe
voorstellingen of zoo voor, als wij die hebben,
zonder alle kunstige zameuvoeging der volzinnen,
of wij verbinden daarbij de volzinnen, door mid-
del van de voegwoorden; of onze gemoedsgesteld-
heid heeft invloed op onze rede en de schikking
onzer denkbeelden, fn het eerste geval ondergaat
de natuurlijke orde der woorden geene verandering,
maar wel in de beide laatste gevallen; cn in ge-
volge hiervan is de woordschikking eigenlijk drie«
derlei, namelijk de verhalende, vragende cn verbin-
dende.
242. I. De verhalende woordschikking is dis,
waarbij men datgeen, het welk men ondervonden
heeft, of weet, zoo als men het ondervonden heeft,
of weet, aan anderen mededeelt; waarbij men zij-
ne
^