Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 199
§ 378. Ten aanzien van hunne beteekenis, of
hunnen invloed op hec verband eer rciie, kunrcn de
voegwoorden in de volgende soorten onderscheiden
worden, ais : vk k b 1 n d ê de ; , ook, niet al-
leen , maar ook, enz,; v b r u ax e n d li: hos, dat,
enz»; oogmekk aanduioewofc: opdat, ten
einde, enz.; reden gevende: omdat, want,
dewijl, enz.; rijden voo';tzettende: ten
eerste, ten tweede, verder, insgelijks, eindelijk, enz»;
verklarende: dat is, namelijk, tils, enz.
besluitende: daarom , zoo, derhalve, enz. ^
tegenstelling aanwijzende: doch,
maar, echter ^ nogtans, daarentegen, enz.; uit-
sluitende; behalve, uitgezonderd, enz.; v 0 0 r-
wa ar de lijke: zoo^ indien, ten zij, enz.; ver-
gelijkende: gelijk, gelijk als, zoo als, enz.;
toegevende: schoon, alhoewel, hoe zeer, toch,
enz.;TijDSOPvaLOiNG aanduidende.
wijl, inmiddels, nu en dan, zoo dra als^ enz.
§. 379. Nog moet het een en ander omtrent dc
spelling en het gebruik der voegwoorden aangemerkt
worden; cn wel voor eerst, omtrent hec word
daarenboven9 hetwelk door sommigen daartehonn ge-
schreven wordt, doch geheel strijdig met fleregehaaat
der tale, welke deze schrijfwijs ni^-t minder afkeurt,
dan die van daartetegen, voor daarentegen» Ten an-
dere schrijft men dikwerf, sclioon verkeerd , nog-
thans, en ook nogthands ^ als van nog en ihands,
voor te hands, zamengesteld; terwijl tans, of liever
tan, niets anders dan een uitgang is, waarom de ou-
N 4. den