Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 225
»oorzetsels,- als blykt uit: voor hands, onder V
hands, binnen V boords, tusschen deks, bij tijds,
van ouds, tot stervens toe, in der daad, in der tijd,
inet der won, ter goeder trouw enz ; en met het
voorzetsel achter het zellstandige naamwoord: ambs-
■wege, sriendschapshalve enz. C*^.
37'4. Schoon men dit gebruik der oudheid in
de boven gemelde en meer soortgelijke, algemeen in
zwang zijn.ie, zegswijzen behouden heefc en dient
te behouden, beheerschen echter, naar het tegenwoor-
dige gebruik, onze voorze'.sels alleen den vierden
naamval; terwijl dc tweede en derde naamva 1 gevormd
wordt, of door verbuiging, of door voorzetsels,
welke den vierden naamval regeren Zoo zegt men,
bij vo'-irbeeld; het bevel des kanings, of: bevel
van den koning (niet van des iionings'); en in liet
meervoud: ik heb het den kinderen gegeven, of: ik
heb het aan de kinderen gegeven ».niet aan den kinde-
ren)» Zoo ook: dit is sommigen menschen niideelig,
of: dit is voer sommige menschen nadedig (niet voor
sommigen menschen), 1
S. 3 5. Het is derhalve voor onze taal, welker
zelfstandige naamwoorden niet in alle naamvalleu ver-
bogen worden, eene willekeurige onderscheiding,
»olgens welke de naamwoorden, door voorzetsels bc
heerspht,
O Zie rerlumJel. over dt Ntdsrd. spening door den Hoog-
Jecraar m. siegenbeek, bl. »26, 327; Meidlue voor mii»
Kediri. ttsiivndig IFftrdenbeek, bl. l8j.
N 3