Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
XVIÏ
WELEDELE HEERKNI
,, De ondergeteekenden, op uwen last heb.
,, bende gelezen de Nederduitsche spraak-
„ kunst van ons waardig medelid, den Heer
,, p. WEILAND, hebben de eer en het genoc'
„ gen, aan UwelEd. bij dezen verslag te
„ doen, dat zij bevonden hebben, dac dezel«
„ ve, in eene geschikte orde, bevat alle da
,, noodige gronden en regelen eener volledige
„ spraakkunst voor onze Landgenooten, over-
„ eenkomstig met de regelmaat der taal, zoo
„ als dezelve door de beste taalkenners, en
„ bijzonder door den grooten lambert her-
„ MANsz. TEN KATE, in Zijn Onsterfelijk werk,
3, genoemd Aanleiding tot de kennisse va»
„ het verhevene Deel der Nederduitsche Spro-
ei ke^ opgedolven en aangedrongen is: wes*
„ halve zij de voorschrevene spraakkunst van
„ den Heer p. waiLAND met ruimte aanprij«
„ zen, als de volledigste en beste, welke tot
„ hiertoe het licht ziet; en geene zwarig»
„ heid maken, om aan deze Vergadering ts
„ raden, de regelen, in dezelve «praakkunsc
4
vQor-