Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 8i —
dat de jonge Prins van Oranje van alle ambten
werd uitgesloten, het welk hem, bij de aanhan-
gers van dat huis, in grooten haat bragt en eene
der oorzaken was van zijnen volgenden val.
Verscheidene staatszaken gaan wij nu vervol-
gens stilzwijgend voorbij. Wij merken dus alleen
aan, dat de Admiraals Wassenaar Obdam en de
Ruiter aan de Noordsche Mogendheden de wet
voorschreven; dat Brazilië, die perel van de be-
zittingen der Westindische Compagnie, door on-
ze slapheid en de Streken der Portugezen, verlo-
ren ging; dat de Oostindische Compagnie, intus-
schen de grootste veroveringen maakte ; maar even-
wel het eiland Formosa aan den Chineschen zee-
schuimer Coxinga verloren ging. (*)
(*) Op dit eiland arn de liusten van China gelegen,
stond de edele //iZw^rtf^A', als predikant bij de Hervormden.
Bij Coxinga"s overval werd hij, benevens zijne vröu\v>
eenen zoon en eene dochter, gevangen genomen. Deze
man werd, door den zeeroover, naar het Fort Zelandia
gezonden, om de daarin zijnde Hollanders, onder bevel
van Frederik Cajet, tot de overgave van hetzelve te ver-
manen, zullende hem, bij zijne terugkomst, het antwoord
weigerachtig zijnde, een wreede dood verbeiden. Maar
de edele man, getrouw aan de eer en het vaderland,
raadde de bezetting aan tot eenen dapperen tegenstand,
cn keerde, in weerwil der smeekingen zijner twee, zich
in het Fort bevindende, dochters en zijner vrienden, naar
eenen zekeren dood terug, even als de Romeinsche Re.
gulin en zijn landgenoot Helling, den dood, boven liet
schenden zijns gegeven woords, verkiezende.
F