Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 78 -
door die bezetting reeds eenen knak zoude heb-
ben gekregen, en de beste aanstalten ter verde-
diging! werden gemaakt. De Prins ■ het misluk-
ken des aanslags vernemende, kwam woedend
voor de stad bij het leger. Hier werden nu on-
derhandelingen aangeknoopt, die ten vpordeele des
Prinsen uitvielen; dewijl dc Amsterdammers, ook
zelfs het gerucht van een beleg voor hunnen han-
del nadeelig oordeelden. Deze stappen, welke
men meer aan jeugdige overijling, dan aan ver-
keerdheid van hart, konde toeschrijven, verbit-
terden het volk zeer tegen den Prins, 200 dat zijn
dood, den 6 November 1650 voorgevallen, niet
alleen weinig rotiw verwekte bij sommigen, maar
velen zelfs groote vreugde veroorzaak,te. Schoon
zijne Aveduwe, Maria Henrictta van Groot Brit-
tanje , na zijiien dood, van eenen zoon beviel,
besloten de Staten, op de groote vergadering, in
1651, onder voorzitterschap van den staatsman
en volksdichter Jacob Cats gehouden, voortaan
geenen Stadhouder meer te benoemen; maar de
uitvoerende zoo wel als de wetgevende magt aan
zich te houden. (♦)
XXXVUI.
De Staten, waarvan reeds, meer dan eens, is ge-
sproken in dit overzigt, waren de afgezondene regerings-
leden , die, ter handhaving van de belangen des volks,
vergaderden; men onderscheidde dezelve in Staten der
Provinciën en algemeene Staten, welke te 's Hage ver-
gaderden en uit alle Provinciën verkozen werden. De
Stad-