Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— ra-
ders, om hare Godsvrucht en goedheid, bijna
werd aangebeden, liad een groot leger bij een
weten te krijgen; dewijl zij de belofte gaf aan ha-
re onderdanen, van voortaan alleen inboorlingen
aan het hoofd der regering te stellen. Dit leger
drong zelfs tot Amersfoort door; maar Frederik
Eenderik trok, na de verovering van 's Bosch,
tegen hetzelve op, en noodzaakte het tot den te-
rugtogt. Hierop volgde de inneming van Maas-
tricht en onderscheidene nederlagen der Spaansche
legers, waardoor de onzen ruim baan kregen,
om, in Zuid- Nederland, vele strooptogten te
doen. Die landen, het tooneel des oorlogs, moes-
ten nu nog de smart ondervinden, dat hunne ge-
liefde vorstin, Izabella, hun, op den a Decem-
ber 1633, door den dood werd ontrukt: Albertus
was , reeds vroeger, kinderloos overleden, en
dus vervielen dezelve, na 34 jaren lang, eigene vors-
ten te hebben gehad, weder aan Spanje en werden
door eenen landvoogd bestuurd. Frankrijk en de
Staten vormden, vervolgens, een ontwerp ter ver-
deeling der zuidelijke gewesten; maar deze onderne-
ming liep, door ziekten in het leger en oneenigheid
onder de opperhoofden, vruchteloos af, alhoewel de
legers reeds voor de poorten van Brussel stonden.
Het zoude vervelend zijn, de onophoudelijke krijgs-
verrigtingen langer te volgen. Weet dan alleen,
dat wij, in verbond met Frankrijk, doorgaans geluk-
kig oorloogden, hoewel de aanslagen op Duinker.
ken en Antwerpen mislukten; dat een gropt gc-
dcel-