Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
X,
■ 49 -
tcrd, dat ill Holland en Zeeland de Hervormden
de bovenhand hadden, vielen op hunne roomsehe
biroeders aan, en nu stonden twee partijen tegen
elkander in het harnas, aangevoerd door dolzinni-
ge heethoofden, die, vooral te Gent, der goede
zaak veel nadeel tdebragten. De Spanjaarden,
onze twisten ziende, waren intusschen, onder be-
vel van Alexander Farnese, Hertog van Parma,
weder in Nederland getrokken » en deiie, na den
dood van Don Jan tot Landvoogd verkozen, deed
spoedig de oorlogskans keèrén, bemeesterde een
groot deel van Zuid- Nederland, en maakte, door
zijne geslepenheid, hetzelve vap dc Gentsche be-
vrediging afkeerig. Andere Provinciën verkozen
eerst Matthias van Oostenrijk, een zwak jonge-
ling, en toen dc Hertog van Anjou, tot hunnen
beschermer; maar, deze beiden niet aan dc van
hen opgevatte verwachting beantwoordende, zette-
den hun de Staten overal den voet dwars. Zij
besloten dus, daar zij de oppermagt toch niet
konden meester worden, naar hun geboorteland
terug te keeren. (•) Door de mislukking dezer be-
noe-
(♦) Onder de trekken van vrouwelijken moed omtrent
dezen tijd voorgev.lllen , munt uit die van Maria de Lalain,
welke, toen haar man, de Prins van Espinoi, met een
gedeelte der bezetting, uit Doornik was getrokken, tégen
de Spaansche legers, zich aan hér hOofd der belegerden
stelde, de stad twee maanden lang tegen Parma verde-
digde, en dezelve toen, alleen op billijke voorwaarden ,
overgaf, ü