Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 34 —
In den jare 1525 kreeg de hervorming of de
verbetering van ingeslcpene misbruiken in de leer
der kerk, die door Luther in Duitschland, en
door Cahijn en Zmnglius in Frankrijk en Zwit-
serland , gepredikt werd, hier te lande vele aan-
hangers. Karei wilde met geweld den voortgang
dier leere stuiten, en beval aan zijne stedehouders,
overal de gestrengste maatregelen, tegen derzelver
belijders, in het werk te stellen, hetwelk hem de
liefde zijner onderdanen grootelijks ontnam. Aan-
houdende oorlogen in Duitschland en tegen de
Franschen, het dempen eens opstands der Gente-
naars en togtcn naar Afrika tegen de Mahomeda-
nen, zijn de verdere merkwaardigheden des on-
rustigen levens van dezen grooten en magtigen
Monarch. Eindelijk deed hij, den 25 October
1555, leunende op den arm des Prinsen van Oran-
je, te Brussel afstand van de regering, ten be-
hoeve zijns zoons Filips, en begaf zich naar het
klooster lit. Just in Spanje, om daar het over-
schot zijner dagen in de eenzaamheid door te bren-
gen. Zijne zuster Maria, die hare tmit Marga-
retha van Oostenrijk, als Landvoogdes was op-
gevolgd, en, als zoodanig, 25 jaren, deze lan-
den bestuurd had, vergezelde hem.
Omstreeks dezen tijd waren de Nederlanden 1
ten toppunt van grootheid opgeklommen. Am-
sterdam had reeds coo koopvaardijschepen: Ant-
werpen was de markt der wereld: Braband, mett
zijne groote koop en fabryksteden, hield mem
voon