Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 131 —
terug te spoeden, zoo dat weldra geduchte sclia-
rcn, uit Pruissen, Engelschen , Nederlanders cn
andere volken bestaande, gereed waren, om eenen
aanval van den overweldiger af te wachten. Wel-
dra volgde ook deze aanval: op den 13 Junij trok Na.
poleon over de grenzen van ons land, noodzaakte,
op den 16 daaraanvolgende , het Pruissische leger
tot den terugtogt en deed eenen aanval op het En-
gelsch. Nederlandsche leger, dat, onder bevel van
onzen Kroonprins, bij Quatre Bras was geposteerd,
welke aanval met volharding werd afgeslagen, of-
schoon men, ten gevolge van den terugtogt der
Pruissen, het slagveld moest ruimen. Op den 18
Junij, viel Napoleon, met de uiterste woede, het
leger van Wellington aan, dat, uit Britten cn
Nederlanders best<tandc, te Waterloo was gepos-
teerd ; en hier begon nu een der verschrikkelijkste
veldslagen, waarin beide partijen de grootste vol-
harding aan den dag legden: maar de aankomst van
een gedeelte des Pruissischen legers, onder Bu-
low, op den avond van dien dag, besliste de ne-
derlaag des vijands , die, in de grootste verwar-
ring, naar Parijs vlugtte, alles in den loop laten,
de, wat niet draagbaar was ; zoo dat volgens de
uitdrukking der toenmalige berigten, de groote
wegen er uitzagen, als het wrak van een verbrij-
zeld schip. In dezen slag bedekte zich onze Kroon-
prins met roem ; altijd in het heetste 'des strijds,
werd hij in den arm gekwetst, en duizenden van
hoogcn CU lageren rang deelden in dat lot, of vie-
I 2 len