Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 129 —
gc vestingen, ons geheele land van vreemden was
bevrijd. Ook kreeg hetzelve meer inwendigen bloei;
de koophandel vermeerderde dagelijks, door dien
de zoogenoemde koloniale waren het land, als
het ware, overstroomden. Toen dan ook Gorin-
chem was veroverd en Nijmegen ontruimd, rukten
de Geallieerden in België, waar zij wel niet met
zoo veel geestdrift als in Holland, echter met
vreugde, werden ontvangen. Op den 29 Maart
1814, had te Amsterdam het aannemen der grond-
wet, door onzen Souverein zoo vurig verlangd,
plaats, waarbij aan het volk deszelfs voorregten
werden verzekerd , en, denl daar op volgenden
dag, werd de Vorst plegtig ingehuldigd. Ook
rukten de verbondene legers, op dien zelfden 30
Maart 1814, binnen Parijs, welke gebeurtenis
werd gevolgd door de ontruiming van al de ves-
tingen , die de Franschen in ons land nog bezet
hielden. België, nu ook van Franschen gezuiverd,
werd, ten gevolge der besluiten van het Weener
Congres, met Hplland tot 66a Koningrijk veree-
nigd, en dus nani onze Souverein, op den 15
Februarij 1815, den titel aan van Koning der Ne-
derlanden en Groot- Hertog van Luxemburg; want
ook die Provincie, welke eerst aan Pruissen zou-
de zijn gekomen ; werd onder 's Konings bestuur
geplaatst, alhoewel dezelve ook afgevaardigden
naar den Duitschen bondsdag afzendt.
Een lagchend vcischiet opende zich dus voor
1 ons