Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- "5 -
ting der havens voor de Engelsehen, met Rusland
verschil. Spoedig verzamelde hij een magtig le-
ger, met hetwelk hij op marsch ging en, bijkans
ongehinderd, tot Ruslands oude hoofstad Moscou
doordrong; maar hier begon het plan der Russen
zich te ontwikkelen: zij gaven Moscou aan de
vlammen ter prooi en beroofden Napoleon aldus
van zijne winterkwartieren; tevens overviel de le-
gerbenden zulk eene strenge koude op den terug,
togt, dat de aan alles gebrek hebbende soldaten,
aan den grootsten hongersnood, en aan het staal
der vervolgende, zoo zeer op hen verbitterde Russen
waren blootgesteld, zoo dat, van de 600,000 man,
waarmede hij naar Rusland trok naauwelijks 30,000
terugkeerden. ISapoleons magt was echter nog niet
gefnuikt. Spoedig verzamelde hij een nieuw leger
door geweldige middelen, rigtte zijne vernielde rui-
terij , uit zoogenoemde vrijwillige aanbiedingen der
gemeenten, weder op , en dwong de aanzienlijkste
ingezetenen," welke,, tot dus ver, hunne zonen,
door remplacering , van den krijgsdienst be-
vrijd zagen tot dehzelven, door hen, ofider den
naam van Gardes d' honneur, als ruiters bij zijn
leger in te lijven. Een paar oproeren, om de-
ze redenen in ons Vaderland ontstaan, werden,
met het ter dood brengen der hoofden, gestraft.
Het vernieuwde leger van Napoleon drong, in het
begin des jaars 1813, weder in Duitschland, be-
haalde bij Lützen enz. eene overwinning op de
Russen en Pruissen; maar dc Franschen werden,
ver-