Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— Ii8 —
kant, mislukten, en men zag, dat de Franschen
overal de bovenhand hadden, werd in 1802, te
Amiens een algemecne vrede gesloten, waarbij
Holland al zijne koloniën, uitgenomen het eiland
Ceilon, terug ontving.
Nu begon de handel ook, min of meer, weer
te bloeijen, de eischen des gewezenen Stadhouders
werden, op de best mogelijke wijze, bevredigd
en de gematigde regering dier dagen deed alle po-
gingen, om den voorspoed der ingezetenen te be-
vorderen; maar helaas! die rust en dat geluk waren
van korten duur. Bonaparte was, in 1799 , aan
het hoofd der Fransche Republiek geplaatst, met
den titel van eersten Consul, en hij, die toen reeds
met eeden en verbonden speelde, vervulde geene
der beloften aan Engeland gedaan , en dus begon
de oorlog weder op nieuws, waarin ons land ook
werd gesleept. De eerste Consul der Franschen
in 1804, zich tot Keizer hebbende doen verkiezen,
werd met de tot dus ver bestaande regering onzes
lands ontevreden, en wilde ons tot eene Monar-
chie voorbereiden; te dien einde benoemde hij on-
zen gezant te Parijs, Ruiger Jan Schimmelpen-
ninck, lot Raadpensionaris over ons land, met
eene magt, welke die eens Konings evenaarde.
Onder diens bestuur, kwamen de algemcene be-
lastingen, (*) de vaste spelling onzer moedertaal
en
(*) Om dit wel te verstasii, moet men weten, da:
voor 1804, in de eene provincie die, iu de andere deze,
be.