Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- "5 -
De inval der Franschen in Holland, geschiedde
in het begin van 1795. De winter was toen zoo
streng, het water der rivieren zoo dik bevroren, dat
de vijanden daar met geschut, paarden enz. over-
heen konden trekken, en zoo baanden zij zich ,
door de zoogenoemde Patriotten met opene armen
ontvangen wordende, eenen gereeden weg naar
het middenpunt der Republiek. Ook was on-
ze legermagt te zwak, om overal tegenstand te
bieden, terwijl de Engelschen en andere Bond-
genooten ons verlieten, op vele plaatsen hun-
nen aftogt door roof en plundering kenmerken-
de. Op den 25 Januarij dezes jaars was de Stad-
houder met zijn gezin genoodzaakt, om in eene
visscherspink, naar de Engelsche vloot te zeilen
• en zoo doende een land te ontvlugten, dat hij
nimmer zoude weder zien; maar hetwelk zijn zoon
met eenen nieuwen luister zoude bestralen. Voor
niets hadden de Franschen echter, geene moeite
gedaan; want men was genoodzaakt, om hun,
voor de zoogenoemde Vrijheid, welke zij hadden
aangebragt., 100 millioen Gld. te betalen, de be-
zittingen in Zuid-Nederland, b. v. Maastricht,
Staatsvlaanderen enz. aan hen af te staaii, en een
leger van 25,000 Franschen, onder eenen veldheer
dier natie, in onzen dienst te nemen, ja, wat
meer is, hetzelve te kleeden en te onderhi)udcn.
Nu werd ook onze geheele, tot dus ver bestaan-
de regeringsvorm vernietigd, en eene Nationale
Vergadering uit 's volks afgevaardigden bestaande,
H 2 op-