Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— iia —
Franschen volhouden. Deze hadden, door hunnen
Koningsmoord, de omwenteling volbragt, en vie«
len, door hunne drijvers aangemoedigd, met de
woorden van vrijheid, gelijkheid en broederschap
in den mond, als eene losgelatene roofbende, op
België aan", en overmeesterden hetzelve, bijna ge-
heel en al. Oostenrijk, Pmissen, Engeland en
Holland wapenden zich echter en drongen de Fran-
schen tot in hun land terug; maar, toen de Re-
publiekeinen de beid^ vleugels der verbondene le-
gers omtrokken, en deze dus moesten vreezen
in den rug te worden aangevallen, waren dezelve
genoodzaakt, om op den terugtogt te denken. Na
vele geleverde veldslagen, besliste, eindelijk, de
slag bij Fleurus het lot van België, dat nu, door
de verbondene legers, geheel en al moest worden
ontruimd. Dit land kwam alzoo, in 1795, onder
Frankrijks bestuur, waaronder het, tot aan de ge-
zegende omwenteling van 1813, is gebleven. In
de veldslagen, te dezen tijde geleverd, kenmerkten
onze tegenwoordige Koning, en zijn broeder Fre-
derik, zich door hunnen heldenmoed.
Na de omwenteling van 1787, Werd, in de ver-
eenigde Nederlanden, de schrandere staatsman
Laurens Bieter van de Spiegel, tot Raadpensio-
naris benoemd: door zijnen invloed en zijne staat..
kunde, werd Nederland weder het middelpunt der
onderhandelingen tusschen dc Europische hoven.
Jammer was het, dat zijne verhevene ontwerpen,
ten nutte des Vaderlands, door de steeds smeulen-
de