Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— I07 —
ringen, Eitgenius opvolger, was een vader zijner
onderdanen : in overeenstemming met de drie hoo-
ge regeringskollegiën, bestuurde hij België met
zachtheid, en, nog te dezen tijde, worden die
dagen, door alle brave Zuid- Nederlanders, als de
gelukkigsten hunner geschiedenis geroemd. Geleer-
den van naam, buiten yan der Vynckt en des Ro-
ches , komen ons hier, wel is waar, niet voor;
want de gehechtheid aan den Kath olijk en eeredienst,
die grooter was dan in Duitschland en Frankrijk,
veroorloofde den geest van onderzoek niet, groo-
te schreden te doen. Van daar dan ook, dat de
dichtkunde en welsprekendheid min of meer kwijn-
den en zij, in vele vakken, met den geest des
tijds niet voortgingen.
XLVII. Engelsche oorlog. Zeeslag op Doggers-
bank. Tivisten tusschen de ingezetenen. In-
yal der Pruissen. Herstelling der magt
des Stadhouders.
Met den jare 1780, eindigde de bijna voorbeel-
dcloos lange rust der Nederlandsche gewesten.
Tusschen Engeland en deszelfs Aïnerikaansche
volkplantingen ontstond een twist, welke spoedig
in eenen openbaren oorlog uitborst. Eerstgemel-
de land hield Holland, en vooral de regering van
Amsterdam verdacht, van de Amerikanen te on-
dersteunen , verklaarde ■ons eensklaps den oorlog
(December 1780) en pleegde dadelijk groote vij-
andelijkheden tegen onze weerlooze koopvaardij-
sche-