Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 99 —
len des oorlogs werden. Voor dat dezelve, ech-
ter, regt aan den gang was, overleed Lodewißs
grootste tegenstrever, Konbg Willem hi 1702,
aan de gevolgen van eenen val van het paard.
Zeer vele goede zijden, reeds boven genoemd, had
de inborst van dezen grooten man; maar zijne stand-
vastigheid, hoe dienstig ooli, om de rnagt van
Franlvrijk te beteugelen, ontaardde in het binnen-
landsche bestuur onzes Lands, wel eens in stijf-
hoofdigheid. 'Ja, de 'groote magt, welke hij in
Nederland, en de weinige, die hij in Engeland
bezat, deed velen zeggen, dat hij hier Koning
en ginds Stadhouder was.
Willem de III, had wel zijnen neef Jan Wil-
lem Frifoy Stadhouder van Friesland en Gronin-
gen, tot zijnen erfgenaam benoemd; maar de Sta-
ten der vijf andere gewesten verkozen, vooreerst
zonder Stadhouder te blijven. IVIen stelde den Raad-
pensionaris , Jntoni Heimius aan het hoofd der
zaken, die, door zijne griffiers Fagel en van SHn-
geland geholpen, dezelve met eene vaste hand be^
stuurden; terwijl de veldheeren Nassau Owwerkerk,
van Rhede Ginkcl, Jan Willem Frifo en voor-
al de uitmuntende Ingenieur Coehoorn den Neder,
landschen krijgsroem handhaafden. Overal blaak-
te het oorlogsvuur: in dc Nederlanden, zoowel
als in Duitschland, Italië en Spanje. Dan eens
waren de Franschen , dan de Bondgenooten , over-
winnaars; uitmuntende vekiheei®n, Ëugenius van
Savoye, Alarlbuurough, en, bij dc Franschen,
G 2 Vil.