Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
het verlies van hiinneir Protestantschen eeredienst
en van hunne aloude voorregten, daar hij tevens
de zucht naar de volstrekte opperheerschappij niet
konde ontveinzen. De Engelschen, over zijne on-
beradene stappen verontwaardigd, zagen alzoo uit
naar redding, en Willem gehuwd met Maria^ doch-
ter van Jacobus^ scheen hun, en door zijne eer-
zucht, en door de hulpmiddelen, welke hem Hol-
land konde opleveren, de geschiktste man te zijn,
ter bereiking huns ontv^erps. In allerijl werd dus,
in Nederland, een leger van 14,000 man, en ee-
ne vloot vm öoo transportschepen, ter beschik-
king van den Prins gesteld, die daarmede, op
den 31 October 1688, in zee stak, en, na eenige
tegenwinden, op den 15 November, in de baai
van Torbaij het anker liet vallen. Overal met ope-
ne armen ontvangen wordende, viel het hem dus
niet moeijelijk, zich en zijne gemalin op den En-
gelschen troon tc plaatsen, Jacobus te verdrijven
naar Frankrijk, en deszelfs weinige aanhangers ,
door den dapperen Hollandschen generaal van
Ginkely graaf van Athlone, te doen verstrooijen.,
De duurste yerpligting had dus Prins Willem^ jai
geheel Engeland, aan onze landgenooten, en alle:
mogelijke middelen, •om hunne dankbaarheid te2
toonen, moesten dus door hen volvaardig zijn aan-
gegrepen; maar neen, de belangen van beide vol--
ken liepen te zeer uiteen, om die vriendschappe--
lijke neiging duurzaam, te maken, en, van all
die opofferingen, had ons land eer nadeel dam
voor-'