Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 86 —
verzuimde, door afkeeriglieid van liet Oranjehuis,
hetzelve in die waarde te houden, als de geest-
gesteldheid der Natie het vereischte, en wilde de
belangen van den jongen vorst, Willem den III,
aan zijne bijzondere gevoelens opolFeren, hetwelk
hem den haat des volks berokkende. Om zijn
oogmerk te bereiken, werd het eeuwig Edict ge-
sloten , waarbij het Stadhouderschap voor altijd
werd gescheiden van het ambt van Kapitein Ge-
neraal. (*) Naauwelijks was deze stap gedaan,
of het onweder begon zich aan alle kanten zamen
te, pakken. De trotsche Koning van Frankrijk,
Lodovijk de XIV, konde niet dulden, dat eene
Republiek aan zijne heerschzucht palen had ge-
steld en trachtte dus Engeland en Zweden van het
drievoudig verbond af te trekken. De wulpsche
Koning, Karei de II van Engeland, werd gewon-
nen door groote geldsommen en door de listen
van zijne zuster Henrietta Maria, Hertogin van
Orleans. Toen nu ook Zweden onze belangen
verwaarloosde, Frankrijk en Engeland, de Bis-
schop van Munster en de Keurvorst van Keulen ,
(5) ons, bijna te gelijk, den oorlog verklaarden,
en
(*) Om zulks wel te verstaan , dient men te weten ,
dat de stadhouder eigenlijk de eerste persoon in het
staatkundige en de Kapt. Generaal in het krijgsvak wes:
de Witt nu wilde den Prins «el opperhoofd maken vin
het krijgsvolk, maar hem buiten de staatsvergaderingen
houden
C§) De Bisschop van Munster, Barend van Calcn,
was