Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 31 )
verloor hij voor eenigen tijd het vertrouwen van
's Lands Staten, hetwelk hij echter in het jaar
J590 weder herwon. Van llaatswege werd hij
verzocht eene nieuwe overzetting van de H. S.
uit hec oorfpronkelijke te vervaardigen, met wel-
ken arbeid hij, in den jare 1592, te Leyderiy
eenen aanvang maakte. Dit werk mögt hij echter
niet volbrengen, daar hij den 15 December ijyS
overleed.
dirk. voLKERTSZ. koornhf.RT werd in den ja-
re 1522, te Jmßerdam, geboren, en genoot
van ziine ouders eene deftige opvoeding. Als
jongeling, oefende hij zich, te Haarlem, in de
kunst van plaai:lnijden. Hij had reeds den ou-
derdom van 30 jaren bereikt, toen hi) zich de
Latijnlche taal zoo eigen maakte , dat hii in ftaat
was, daaruit verfcheidene werken in het Neder-
duitsch over te zetten. Vervolgens werd hii No-
taris en in den jare 15Ö4, Peiifionaris (^Loontrek-
kend Raadsheer) der (lad Haarlem. Voorts
was hij de raadsman van henduik van brede-
rode, den overbrenger van het verbond der Ne-
derlandfche Edelen, en werd meermalen door
WILLEM den l in zaken van aangelegenheid ge-
bruikt. Dan, zijne wijsheidsliefde betrekkelijk
godsdienflige Mellingen was mede oorzaak, dat
hij in den Haag werd gevangen gezet, vanwaar
hi.i naar Kleef vlugtte. In het Vaderland, en
wel naar Haarlem^ terug gekeerd zijnde, dien-
de hij de Siaten des Lands als geheimfchrijver;
doch LUMEY met zijnen aanhang noodzaakte
hem andermaal, het Vaderland te verlaten. Nu
ten tweedenmale in hetzelve terug gekeerd zijnde,
werd