Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( =4 )
minfte een gedeelte der grafelijke nalatenfchap te
verkrijgen, en gaf aan eenige perfonen volmagt,
om met de overige erfgenamen, over de ver-
deeling dezer landen ia onderhandeling te tre-
den. Keizer lodewijk, zulks vernemende, deed
ook alles voor zijne Gemalin, en daar deze gra-
felijke gewesten als deelen des Duitlchen Rijks
werd0i aangemerkt, en derzelver ingezetenen lie-
ver Onder de heerfchappü van Margaretha , dan
onder die der Engelfchcn begeerden te flaan,
werd zij den vijftienden Januirij 1346, met het
belluur dezer landen beleend.
De opdragt gefchiedde te Neurenburg, alwaar
MARGARETHA zich met haren echtgenoot bevond.
Doch daar zij beducht was, dat eduard, haar
het verkregen regt, door list of geweld, zoude
luinnen ontwringen, befloot zij, in den winter
des genoemden jaars, herwaarts over te komen,
om zich in perfoon te doen huldigen, en met
filips van Frankrijk, die ook niet gaarne zag,
dat EDUARD deze landen in bezit kreeg, een ver-
bond tot verdediging te fluiten.
Toen zij gehuldigd was, ging zij weder naar
Beijcren, en beloofde den Nederlanderen ^ dat
zij haren tweeden zoon, willem, naar deze lan-
den zoude zenden, die dan ook, om voor de
Engelfchcn gedekt te zijn, nog in hetzelfde jaar
1346, in het gewaad van eenen lijfknecht, in
N(derla> d kwam. Daar hij zich echter gaarne
bij het leven zijner moeder tot Graaf verheven
zag, nam hij het bffluit haar zulks openlijk te
verzoeken. Margaretha, wier Gemaal in het
jaar 1347 üierf, en in wien zij eenen flerken
Aeun