Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
(ip)
titus was een minzaam Vorst, die door zijn
volk met liefde en achting werd behandeld, zoo
zelfs, dat hij de liefde en vreugd van het men-
fchelijk geflacht werd genoemd. Eiken dag,
waarop hem de gelegenheid onibroken had om
iemand gewigtige dienften le bewijzen, hield hij
voor verloren. Op zekeren avond , toen hij met
zijne vrienden aan eenen maaltijd zat, Hond hij
op, en zeide, terwijl de tranen in zijne ongen
gl in (terden: yich l mijne vrienden! dezen dag
heb ik verloren!
Zijn broeder domitianus, die hem in de re-
gering opvolgde, was van geheel andere gevoe-
lens. Hij zat den geheelen dag eenzaam in zijne
iiamer , en liet de gewigtigfle belangen van het
Rijk aan anderen over, terwijl hij den kostelijken
lijd doorbragt met vliegen te vangen en ciezelven
te dooden. Welk een wreedaardig en beuzel-
achtig werk!
De beteekenis van het bovengemelde fpreek-
woord is deze: Mijn werk beßaat niet in beu-
zelingen; maar in belangrijke zaken. Laat uw
werk ook zoo zijn, veilpil den lijd uwer jeugd
niet in bezigheden, welke gij bij der hand neemt,
alleen om uwe fpeeluren te dooden; wees ook
fpaarzaam met dezen tijd, bezig dien ter beoe-
fening van een of ander vak, dat in het vervolg
van tiid voor u zeiven of voor anderen nuttig
kan zijn: gij moogt het pelooven, dan zal men
nimmer van u zeggen, hij heeft zijnen tijd met
vliegen vangen doorgebragt.
B a