Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
C lö )
op eene aan zijnen Haat pasrende wijze ontvan-
gen werd. Deze gastvrijheid beloonde hij echter
met den grootften ondank; want, hij wist door
vleijeri), bet hart van de Gemalin van menelaus,
HELENA genaamd, zoodanig te bewegen, dat zij
haren Gemaal verliet, en met hem in ftilte vlugite.
MEi^LAUS , zoo ais gij denken kunt, gaf fpoe-
dig berigt aan zijnen broeder agamemnon,Koning
van Argos, van het geen in zijne familie was
voorgevallen, en in weinig tijds, was deze ge-
beurienis aan al de hoven van Griekenland be-
kend.
Deze beide Vörden, hadden zeer veel invloed
bij de overige Opperhoofden van Griekenland,
het kostte hun dus weinig moeite, dezen te bewe-
gen hen behulpzaam te zijn, in eene onderne-
ming tegen priamus; om zich over den hoon,
hunne familie aangedaan, te wreken. Zij belloten
dus eenen gemeenfchappelijken togt naar Aziü te
doen en Troje te belegeren. Een talrijk leger,
tot welks overbrenging wel 1,200 vaartuigen wer-
den vereischt, ging op Troje af; doch de Tro-
janen hielden liet negen jaren tegen hunne vij-
anden vol. Eerst in het tiende jaar, geraakte de ftad
in de magt der vijanden , door middel van het dan
zoogenaamde: Trojaanfche paard.
Dit laatfte zult gij welligt niet verdaan; maar
ik zal het n uitleggen. De Trojanen^ nameliik,
waren hunne tienjarige belegering moede en heig-
den naar rust; want gij gevoelt dat dit beleg
het leven aan vele dappere mannen kostte.
Volgens de Dichters hadden de Grieken een groot
houten paard tot een gebouwd, in welks buik
zich